POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony internetowej działającej pod adresem www.dwstudioarch.pl
 2. Polityka stanowi informację odnośnie kategorii gromadzonych danych osobowych, celów oraz sposobów przetwarzania danych osobowych, ich dalszego przekazywania, a także uprawnień i możliwości Użytkowników w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.

§ 2
DEFINICJE

 1. Polityka– niniejsza Polityka prywatności, sporządzona w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych użytkowników w sposób zgodny z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a także z przepisami krajowymi, które uzupełniają to rozporządzenie.
 2. Użytkownik– każda osoba, która korzysta ze strony internetowej dwstudioarch.pl
 3. Dane osobowe- informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie jednego lub kilku czynników np. na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub danych, gromadzonych za pośrednictwem plików cookies.
 4. Pliki cookies (tzw. ciasteczka)- pliki tekstowe, zawierające dane informatyczne na temat zachowań użytkownika, umieszczane na urządzeniach końcowych, z których korzysta (np. komputerach, tabletach itp.) przez serwisy internetowe, z którymi się łączy.

§ 3
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.dwstudioarch.pl, Dominika Woźniak, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą „DWstudio architektury Dominika Woźniak”, z siedzibą pod adresem 47-470 Wojnowice, ul. Rostka 28, NIP 6392014890, REGON 369785535

§4
KATEGORIE ORAZ CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator może przetwarzać następujące kategorie Danych osobowych Użytkowników:

– Imię i nazwisko;

– Adres e-mail;

 • Dane wpisane w formularz kontaktowym, będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

§5
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator ma prawo przekazywania Danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim:
  1. podmiotom zewnętrznym zapewniającym hosting strony internetowej oraz poczty elektronicznej Administratora;
  1. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa (w tym odpowiednim organom państwowym).
 2. Administrator nie będzie przekazywał Danych osobowych do państwa trzeciego.

§ 6
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W KWESTII DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownicy, których Dane osobowe są przetwarzane w ramach działalności strony dwstudioarch.pl, mają następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych;
  1. sprostowania swoich danych;
  1. ograniczenia ich przetwarzania;
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  1. prawo do żądania usunięcia danych;
  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Prawo do żądania usunięcia danych może zostać opóźnione w czasie ze względu na konieczność przetwarzania w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umową – z uwagi na uzasadniony interes Administratora.
 3. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 1 lub 2 może nastąpić poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail biuro@dwstudioarch.pl lub poprzez skierowanie korespondencji tradycyjnej na adres korespondencyjny Administratora:  ul. Rostka 28, 47-470 Wojnowice
 4. Podanie przez Użytkowników Danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do realizacji celów przetwarzania, określonych w §4.

§7
POLITYKA COOKIES

 1. W ramach prowadzonej strony internetowej Administrator korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek).
 2. Pliki cookies są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony dwstudioarch.pl, w tym do poprawnego działania Sklepu, a tym samym do realizacji zamówień, składanych za jego pośrednictwem.
 3. Akceptacja stosowania plików cookies następuje poprzez udzielenie dobrowolnej, wyraźnej zgody przy pierwszej wizycie na stronie dwstudioarch.pl za pomocą naciśnięcia przycisku „Rozumiem”.
 4. Zmiana decyzji odnośnie stosowania plików cookies może zostać dokonana przez Użytkownika za pomocą zmiany odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

§8
RODZAJE PLIKÓW COOKIES

 1. Z punktu widzenia trwałości cookies, z których korzysta strona internetowa Administratora można podzielić na:

– ciasteczka sesyjne (session cookies)- pozwalające na sprawne korzystanie z witryny internetowej w ramach danej sesji na stronie Administratora, usuwane po jej zakończeniu;

– ciasteczka trwałe (permanent cookies)- przechowywane dłużej, nie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji na stronie Administratora.

 • Z punktu widzenia pochodzenia cookies, z których korzysta strona internetowa Administratora można podzielić na:

– ciasteczka własne (first party cookies) – ciasteczka, które umieszcza w urządzeniu Użytkownika Administrator;

– ciasteczka zewnętrzne (third party cookies)- ciasteczka, które umieszcza w urządzeniu Użytkownika podmiot trzeci, z którego usług korzysta Administrator (np. portal społecznościowy, dostawca treści reklamowych).

 • Strona Administratora może zawierać odesłania do innych stron, takich jak serwisy społecznościowe lub systemy płatności. Ciasteczka zewnętrzne, które pochodzą od podmiotów trzecich są niezależne od Administratora, a ich stosowanie jest uregulowane w Politykach prywatności, stosowanych przez te podmioty.

§ 9
RODZAJE ORAZ CELE STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

Administrator stosuje pliki cookies, wynikające z:

 1. Google Analytics– stosowane w celach analitycznych Administratora (analiza zachowań Użytkownika, w tym tworzenie statystyk, zbierane w celu ulepszenia działania strony internetowej);
 2. WordPress Mail Logging– stosowane w celach analitycznych i organizacyjnych Administratora, ciasteczko rejestruje zachowania Użytkowników w formie dziennika aktywności Użytkowników w połączeniu z ich adresem e-mail, które dostępne są wyłącznie dla Administratora i jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Administratora;
 3. WordPress Smush– ciasteczko, nie oddziaływujące bezpośrednio na Użytkowników strony internetowej Administratora, stosowane w celu optymalizacji obrazów, a w konsekwencji w celu przyspieszenia działania strony internetowej Administratora, ciasteczko dokonuje subskrypcji Newslettera tylko Administratora; Smush wykorzystuje tzw. Stackpath Content Delivery Network, który może przechowywać logi witryny o Użytkownikach przez okres 7 dni, więcej informacji pod adresem: https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement/ .
 4. ciasteczka zapewniające Użytkownikom korzystanie z usług oferowanych przez portale społecznościowe (usługi dostawców zewnętrznych, tj. m.in. Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, a także usługa Sumo, umożliwiająca udostępnienie wybranego wpisu za pośrednictwem dowolnego medium społecznościowego).

§10
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich procedur wewnętrznych, organizacji pracy, a także odpowiedniego sprzętu i rozwiązań informatycznych.
 2. W szczególności Administrator zapewnia, że przekazywanie informacji na stronie dwstudioarch.pl pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będzie miało charakter poufny dzięki zaszyfrowaniu połączeń poprzez użycie Certyfikatu SSL (Secure Socket Layer).

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania niniejszej Polityki. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Administratora.

ZAŁĄCZNIK:

Lista profili Administratora w mediach społecznościowych, do których zastosowanie ma niniejsza Polityka

 1. https://www.instagram.com/dwstudioarchitektury/